System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent] System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent] НВО тестове по Математика и БЕЛ - 4 и 7 клас. Примерни тестове
parallax background
 
 

Изберете версия и се включете в подготовката за НВО с Classbuddy


абонамент за

УЧИЛИЩЕ

Какво получавате?

 • Пълен достъп до всички тестове за: 4. клас и 7. клас
 • Пълен достъп до Classbuddy до края на учебната година
 • Профил на ученик
 • Профили на учители/директор
 • Възможност за статистика на резултатите на ниво клас и училище
 • Възможност за самоподготовка
 • Специален аватар за учениците

 •  

  Каква е разликата между пробната и пълната версия?

  Пробна версия: можете да изпробвате част от съдържанието за НВО и до 3 диктовки.

  Пълна версия: имате достъп до всички 3 000 въпроса и 22 диктовки в Classbuddy.  ИЗПРОБВАЙТЕ БЕЗПЛАТНАТА ВЕРСИЯ НА ТЕСТОВЕТЕ ТУК:
  за 7. клас:
 • по български език и литература
 • по математика
 • по български език и литература
 • по математика
 • Съдържание

  1Какво включват НВО тестовете по български език и литература за 4. клас?
  Тестът за НВО в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:

  Модул 1: Диктовка и езикови задачи с избираем отговор (22 варианта)
 • Първата част на теста включва диктовка и езикови задачи. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи
 • Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор и са насочени към базови компетентности, свързани с приложния характер на езика. Избираемите отговори са три, като само един е верен.

 • Модул 2: Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с избираем и със свободен отговор (20 варианта)
 • Втората част на теста се състои от текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор.

 • Модул 3: Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор (20 варианта)
 • създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
 • редактиране на текст;
 • създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
 • създаване на текст по картинка и словесна опора.


 • КЪМ ДЕМО
  2Какво включват НВО тестовете по математика за 4. клас?
  Всяка тема има по 25 въпроса. При генерирането на теста се взима по 1 произволен въпрос от всеки раздел, което прави всеки тест уникален и позволява на играта да се преиграва отново и отново.

 • "Числата над 1000. Десетична позиционна бройна система"
 • "Сравняване на числата над 1000"
 • "Събиране на многоцифрени числа"
 • "Изваждане на многоцифрени числа"
 • "Намиране на неизвестен умалител"
 • "Намиране на неизвестно умаляемо"
 • "Умножение на многоцифрени числа с едноцифрено"
 • "Деление на многоцифрени числа с едноцифрено"
 • "Умножение на многоцифрено с двуцифрено число"
 • "Деление на многоцифрено с двуцифрено число"
 • "Намиране на неизвестно делимо"
 • "Намиране на неизвестен делител"
 • "Намиране на половинка, третинка, четвъртинка"
 • "Решаване на числени изрази"
 • "Превръщане на мерни единици"
 • "Решаване на текстови задачи, зададени в права и косвена форма"
 • "Решаване на текстови задачи за намиране на обиколка и лице на правоъгълник и квадрат"
 • "Геометрични фигури (ъгъл, окръжност, правоъгълник, триъгълник)"
 • "Задачи със свободен отговор"


 • КЪМ ДЕМО
  3Какво включват НВО тестовете по български език и литература за 7. клас?
  Тестовете за 7. клас са изцяло съобразени с учебните програми за 2019/2020 година. Всеки тест включва 25 въпроса от учебните програми за 6. и 7. клас. Обхванат е целият материал, заложен от МОН в изпитния формат НВО - БЕЛ.

  Всеки генериран тест съдържа:
 • текст и втори източник на информация;
 • 25 въпроса от затворен, полуотворен и отворен тип;
 • 1-8 въпрос - работа с текст, функционална грамотност;
 • 9-14 въпрос - работа върху изречение - правопис, граматика, синтаксис, пунктуация;
 • 15 въпрос - отговор върху изображение от текста;
 • 16 въпрос - редактиране на текст - пунктуация, правопис, граматика;
 • 17- 24 въпрос - литература - автор, произведение, герои, сюжет, композиция, литературни фигури и тропи.


 • Творби и автори:

  І. Човекът и природата
 • „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
 • „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)


 • ІІ. Човекът и изкуството
 • „Косачи“ (Елин Пелин)
 • „Художник“ (В. Ханчев)
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“


 • III. Човекът и другите
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
 • „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
 • „Серафим“ (Й. Йовков)


 • ІV. Българинът във възрожденския свят
 • „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
 • „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
 • Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
 • „Една българка“ (Ив. Вазов)
 • „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
 • „Българският език“ (Ив. Вазов)


 • V. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
 • Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
 • „Неразделни“ (П. Славейков)
 • „Заточеници“ (П. Яворов)
 • „По жътва“ (Елин Пелин)
 • „По жицата“ (Й. Йовков)
 • Български език:

  Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст.

 • Сфери на общуване. Текстът в научното общуване;
 • Научен текст – особености и структура;
 • Текстът в масовата комуникация. Информационна бележка;
 • Репортаж. Интервю;
 • Художествен текст.


 • Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст.

 • Извличане и обработване на информация от урочна статия;
 • Извличане и анализ на информация от медиен текст.


 • Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис.

 • Звукови промени в думата. Променливо Я;
 • Звукови промени в думата.


 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.

 • Думата като единство от речниково и граматично значение;
 • Думи в пряко и в преносно значение. Многозначни думи;
 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.


 • Думата като лексикално средство в текста.

 • Думата като лексикално средство в текста;
 • Думата в речниковия състав на българския език.


 • Причастия. Деепричастие.

 • Сегашно деятелно причастие;
 • Минало страдателно причастие;
 • Деепричастие


 • Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.

 • Показателно местоимение;
 • Въпросителни местоимения;
 • Относителни местоимения. Отрицателни местоимения;
 • Неопределителни местоимения. Обобщиит. местоимения.


 • Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото.

 • Минало неопределено време
 • Минало предварително време
 • Бъдеще време в миналото
 • Глаголни времена


 • Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми

 • Наклонение на глагола. Изявително наклонение;
 • Повелително наклонение;
 • Условно наклонение;
 • Преизказни глаголни форми.


 • Съвместна употреба на глаголните времена

 • Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения;
 • Глаголни времена и наклонения в трансформ. Преразказ.


 • Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица.

 • Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог;
 • Правопис и правоговор на наречията и предлозите;
 • Частица. Междуметие.


 • Главни и второстепенни части в простото изречение.

 • Главни части на изречението. Подлог и сказуемо;
 • Второстепенни части на изречението. Допълнение;
 • Второстепенни части на изречението.Обстоятелствено пояснение
 • Второстепенни части на изречението. Определение.


 • Еднородни части и обособени части в простото изречение

 • Части на изречението. Еднородни части в простото изречение
 • Обособени части в пр. изречение. Обособ. определение
 • Обособени части в пр. изречение. Обособ. обстоят. изреч.


 • Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение.

 • Сложно съчинено изречение;
 • Сложно съставно изречение;
 • Сложно съставно изречение. Словоред и пунктуация;
 • Сложно смесено изречение.


 • Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

 • Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч;
 • Правописно и пунктуационно оформяне на чужда реч.


 • 4Какво включват НВО тестовете по математика за 7. клас?
  Генерира се уникален тест с 18 задачи, като се взимат от 1 до 4 произволни въпроса от всеки раздел. Всеки тесте е уникален и позволява на играта да се преиграва отново и отново.

 • Рационални числа. Действия с рационални числа. Процент;
 • Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение. Разлагане на многочлени на множители;
 • Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
 • Модулно линейно уравнение;
 • Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания;
 • Геометрични фигури и тела. Лице и периметър на равнинни фигури; Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
 • Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида); Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо);
 • Основни геометрични фигури. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави; Успоредни прави – признаци и свойства; Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
 • Еднакви триъгълници. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема; Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
 • Успоредници. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;
 • Елементи от вероятности и статистика.


 •  

  КОНТАКТИ

  Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси.
  • 09:00 - 18:00 ч.

  Свържете се с нас


  +359 898 617114

  office@nimero.com

  http://nimero.com